Δήλωση συμμετοχής σε ομάδα εξέτασης – Προσωπικά δεδομένα