Ισότιμη πρόσβαση στην επικοινωνία των κωφών/βαρηκόων ατόμων με υπηρεσίες δημοσίων και ιδιωτικών φορέων μέσω προγράμματος διερμηνείας