Μέτρα προφύλαξης που πρέπει να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση σεισμού