Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης «Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές»

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης «Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές»

Το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου 

Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 84 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο:


«Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές»


Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που θέλουν να επιμορφωθούν σχετικά με το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (Platelet Rich Plasma, PRP) και τους αυξητικούς παράγοντες του.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά τις ορθές πρακτικές παρασκευής καθώς και με τις κλινικές εφαρμογές του PRP.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) εβδομάδες, που αντιστοιχούν σε 10 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και προσφέρονται μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (MS TEAMS) Τετάρτη 15:00-21:00, Πέμπτη 15:00-21:00, Παρασκευή 17:00-21:00 & Σάββατο 10:00-18:00.

Κόστος Προγράμματος: 650 €
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών


Έναρξη Μαθημάτων: 13-09-2021

Λήξη Μαθημάτων: 06-10-2021

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 07/09/2021


Ωρολόγιο Πρόγραμμα


 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ή στην ιστοσελίδα του Κέντρου & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος στο email: akrieb@uniwa.gr ή με την Γραμματεία του Εργαστηρίου στο email: relabaima@uniwa.gr

Αιτήσεις ηλεκτρονικά στην διεύθυνση εδώ