Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

8071

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

8071

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι ο κάθε φοιτητής να ερευνήσει σε βάθος, ένα θέμα της ειδικότητάς του, να ανατρέξει σε βιβλιογραφικές πηγές συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, να μελετήσει και να εξάγει τα συμπεράσματά του και, τέλος, να συγγράψει την εργασία του.

Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει:

  • Να συμμετέχει σε ερευνητική ομάδα
  • Να συντάσσει και να ακολουθεί ένα πρωτόκολλο ερευνητικής εργασίας.
  • Να αξιολογεί τα ευρήματα της έρευνας