Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

8191

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

12

Περίγραμμα

Ο σκοπός της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (φοιτητικής έρευνας) είναι η επισκόπηση της μέχρι τώρα αποκτηθείσας γνώσης, η οριοθέτηση και η μελέτη κάποιου προβλήματος, η ερμηνεία κάποιου φαινομένου ή κατάστασης και ο συνδυασμός των παραπάνω, ανάλογα με το θέμα και την ικανότητα του φοιτητή στην ανάλυση, τη σύνθεση και τη λογική επεξεργασία των δεδομένων. Οι συνηθέστερες προσεγγίσεις είναι η ερευνητική βιβλιογραφική εργασία, το πείραμα, η μελέτη διαφόρων περιπτώσεων και οι δημοσκοπήσεις. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι, με την εκπόνηση της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι οι παρακάτω:

Η ενίσχυση της ικανότητας του προπτυχιακού φοιτητή να προσεγγίζει ένα πρόβλημα. Η ενίσχυση της μάθησης, μέσω της μελέτης και της επεξεργασίας ενός σημαντικού προβλήματος και η απόκτηση νέων γνώσεων που προέρχονται από τη μελέτη.

Η ενίσχυση της ικανότητας του προπτυχιακού φοιτητή να μπορεί να δίνει μια πλήρη και ορθή λύση στα προβλήματα, που πιθανόν αναφύονται. 10. Η εξάσκηση του προπτυχιακού φοιτητή στο να ανα ητά, να διερευνά, να επιλέγει, να χρησιμοποιεί και να καταγράφει στοιχεία από βιβλιογραφικές πηγές.

Η εξάσκηση του προπτυχιακού φοιτητή στην συγγραφή και παρουσίαση ενός κειμένου με στοιχεία και από βιβλιογραφικές πηγές, χωρίς να μετατρέπεται η έννοια των πληροφοριών του πρωτότυπου από το οποίο πήρε τις πληροφορίες.

Η εκπαίδευση του προπτυχιακού φοιτητή στην ικανότητα της συγγραφής όχι μόνον μιας πτυχιακής εργασίας αλλά κάθε είδους κειμένου που να χρειάζεται να εμπεριέχει επιστημονική σκέψη, παρουσίαση θέσεων και προτάσεων, υποβολή νέων ιδεών και κατευθύνσεων και εν γένει, κάθε είδος κειμένου, που να εξυπηρετεί την επιστημονικότητα του συντάκτη του και την προώθηση των ιδεών και των προτάσεών του.