Κινητή Προσθετική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

5031-5032

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

12

Μονάδες ECTS:

10

5031 5032

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
Να κατανοήσουν τις αρχές σχεδίασης και κατασκευής των Μ.Ο. με χυτό μεταλλικό σκελετό.
Να γνωρίζουν τη χρήση του παραλληλογράφου για την σωστή μελέτη και σχεδίαση διαφόρων κατηγοριών μερικών οδοντοστοιχιών.
Να χρησιμοποιούν τις διάφορες συσκευές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μίας Μ.Ο. με χυτό σκελετό.
Να γνωρίζουν θεωρητικά και πρακτικά τα στάδια κατασκευής μιας μερικής οδοντοστοιχίας.
Να γνωρί ουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα υλικά και μεθόδους κατασκευής.
Να γνωρίζουν τις μεθόδους κατασκευής σκελετού με την ψηφιακή τεχνολογία CAD/CAM.