Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:

8082

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

8072

Περίγραμμα

Η πρακτική άσκηση εκτελείται σε δύο δίμηνα στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών (Ζ & Η). Η ολοκλήρωσή της  θα βοηθήσει στην ταχύτερη και αμεσότερη ενσωμάτωση του απόφοιτου στην αγορά εργασίας. Σκοπός της είναι να προσφέρει στο φοιτητή, πριν την αποφοίτησή του, την δυνατότητα να εφαρμόσει στην πράξη και σε πραγματικές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος, τα όσα έχει διδαχθεί κατά τη θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία στο Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας.

Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να ολοκληρώνουν οδοντοπροσθετικές εργασίες, συνεργαζόμενοι τόσο με συναδέλφους τεχνολόγους αλλά και με οδοντιάτρους, οπότε γνωρίζουν ποια στάδια είναι της δικής τους αρμοδιότητας και ποια του οδοντιάτρου.
  • Να έρχονται σε επαφή με το σύνολο των απαραίτητων υλικών και των αντίστοιχων οργάνων και συσκευών που απαιτούνται για τη κατασκευή οδοντοπροσθετικών εργασιών υψηλής ποιοτικής στάθμης.
  • Να γνωρίζουν τη διάρθρωση και λειτουργία των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας
  • Να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
  • Να συσχετίζουν τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής καθώς επίσης και στην επαφή του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας με τα Οδοντοτεχνικά εργαστήρια για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.