ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους (2023-2024)

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους (2023-2024)

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38):  

«Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο». 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας για την Α΄ εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023 να στείλουν συμπληρωμένη την κατωτέρω επισυναπτόμενη αίτηση από το ακαδημαϊκό τους email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: optics@uniwa.gr  έως και 02/02/2024


ΑΙΤΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-2.docx

Ο κάθε φοιτητής θα υποβάλλει μία (1) μόνο αίτηση αναφέροντας το μάθημα ή τα μαθήματα που επιθυμεί να βελτιώσει τη βαθμολογία του. Η αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί μόνο ως αρχείο μορφής .pdf και το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ως εξής: 

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

(π.χ.: ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ_12345678).