Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
3011 Φαρμακολογία ΜΓΥ 3 3 Χανιώτης Φραγκίσκος, Χανιώτης Δημήτριος
3021 Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΓΥ 4 4 Παπαγεωργίου Ευσταθία
3031-3032 Πρώτες Βοήθειες ΜΓΥ 4 4 Θαλασσινός Νικόλαος, Παπαγιώργης Πέτρος, Ντέσου Δέσποινα, Σοπίδου Βαρβάρα
3041 Γενική Μικροβιολογία ΜΓΥ 4 4 Μπελούκας Απόστολος

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3053 Νοσολογία ΜΕΥ 3 3 Βενετίκου Μαρία
3063 Βασικές Αρχές Δερματοκοσμητολογίας ΜΕΥ 4 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
3076-3076 Βασικές αρχές Δερματολογίας ΜΕΥ 6 7 Ράλλης Ευστάθιος

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3053 Νοσολογία ΜΕΥ 3 3 Βενετίκου Μαρία
3064 Εισαγωγή στις Ακτινοβολίες ΜΕΥ 4 5  
3079-3080 Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση και Ακτινοθεραπεία ΜΕΥ 6 7 Οικονόμου Γεωργία

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3053 Νοσολογία ΜΕΥ 3 3 Βενετίκου Μαρία, Χανιώτης Δημήτριος
3064 Παθοφυσιολογία ΜΕΥ 4 5 Βενετίκου Μαρία
3077-3078 Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης ΜΕΥ 6 7 Φούντζουλα Χριστίνα

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3051 Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος ΜΕΥ 3 3  
3061 Ιστολογία Στόματος και Οδοντικών Ιστών ΜΕΥ 4 5  
3071-3072 Εισαγωγή στα Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας ΜΕΥ 6 7  

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3052 Ανατομία Οφθαλμού ΜΕΥ 3 3 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος
3062 Οπτικά Υλικά Οφθαλμικών Φακών και Ιστορία του Γυαλιού ΜΕΥ 4 5 Χανδρινός Αριστείδης
3073-3074 Γεωμετρική και Φυσική Οπτική ΜΕΥ 6 7