Το Τμήμα

Πληροφορίες

Σελίδα Τμήματος

Πρόεδρος:

Πρόεδρος Τμήματος

Χανιώτης Δημήτριος, Καθηγητής

Τομείς – Κατευθύνσεις

Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων

Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας

Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας

ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

ΠΜΣ Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες»

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - «Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές»

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - «Βασική Σπερματολογία»

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - «Αιμοληψία - Επιπλοκές και Αντιπηκτικά»

Πρακτική άσκηση τμήματος

Σκοπός – Προπτυχιακές Σπουδές

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences) είναι η παροχή υψηλής ποιότητας Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης με σκοπό την εκπαίδευση κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου πεδίου των Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών, στην Προστασία και Προαγωγή της Υγείας, στην πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των παθήσεων. Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου και διαρκώς εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Εφαρμογών τους. Στο Τμήμα οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) εξάμηνα για τη λήψη του πτυχίου και σύμφωνα με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, τα πρώτα τρία (3) εξάμηνα σπουδών προσφέρουν Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) όπως η Ανατομία, Φυσιολογία, Μαθηματικά, Βιοφυσική, Κυτταρική Βιολογία, Γενική Μικροβιολογία, Βιοπληροφορική, Βιοχημεία, Οργανική Χημεία, Βιοστατιστική, Μεθοδολογία έρευνας, Νοσολογία, Φαρμακολογία κ.α. που αποτελούν τον κορμό των Βιοϊατρικών Επιστημών. Οι πέντε (5) Τομείς μαθημάτων του Τμήματος περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος των (5) κατευθύνσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 285/07.02.2019 ως εξής: (1) Αισθητικής και Κοσμητολογίας, (2) Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, (3) Ιατρικών Εργαστηρίων, (4) Οδοντικής Τεχνολογίας και (5) Οπτικής και Οπτομετρίας. Στις κατευθύνσεις αυτές οι προπτυχιακοί φοιτητές από το τέταρτο εξάμηνο και μετά από επιλογή, εκπαιδεύονται σε Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) ή Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) δίνοντας έμφαση στην εργαστηριακή τους άσκηση και κλινική εμπειρία η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική αλλά πάντα εποπτευομένη, τηρώντας τα μέτρα ασφάλειας και ατομικής προστασίας, από Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικό Προσωπικού (ΔΕΠ), Ακαδημαϊκούς Υπότροφους, νέους Διδάκτορες, υποψήφιους Διδάκτορες, καθώς και συνεργαζόμενους ειδικούς επιστήμονες.

 


 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Α΄ Κύκλος) στους απόφοιτους προσφέρονται, μετά από επιλογή, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές με Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (Β΄ Κύκλος) και Διδακτορικές Σπουδές (Γ΄ Κύκλος). Τα ΠΜΣ αποτελούν συνέχιση των βασικών σπουδών και προσφέρουν εξειδίκευση σε επιστημονικές περιοχές και εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με τις ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας. Τα ΠΜΣ στοχεύουν στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών. Η χρονική διάρκεια των ΠΜΣ είναι από 1,5 έως 2,0 χρόνια. Τα προγράμματα σπουδών είναι δομημένα με διαλέξεις, εργασίες, πρακτική άσκηση και εξειδικευμένη εργαστηριακή εξάσκηση στα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών είναι απαραίτητη η εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. Σημειώνεται ότι όλα τα ΠΜΣ οδηγούν σε διδακτορική διατριβή σύμφωνα με τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Οι Διδακτορικές Σπουδές (Γ΄ Κύκλος) συνιστούν την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των Σπουδών Γ΄ Κύκλος είναι τρία (3) χρόνια. Η Διδακτορική διατριβή εποπτεύεται από μέλος ΔΕΠ και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή ενώ υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Τα ΠΜΣ του Τμήματος τα οποία προσφέρουν Μεταπτυχιακές Σπουδές επιπέδου Β΄ και Γ΄ είναι τα κάτωθι:

 1. Αυτοδύναμο ΠΜΣ με τίτλο: «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση».
 2. Αυτοδύναμο ΠΜΣ με τίτλο: «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων».
 3. Αυτοδύναμο ΠΜΣ με τίτλο: «Σύγχρονες Eφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση».
 4. Διατμηματικό ΠΜΣ με τίτλο: «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – O Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας».
 5. Διιδρυματικό ΠΜΣ με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

 


 

Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών γίνεται έρευνα υψηλού επιπέδου στα συνεχώς εξελισσόμενα συναφή επιστημονικά πεδία. Το Τμήμα διαθέτει έξι (6) θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια:

(1) Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία

(2) Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας Διατροφής

(3) Δερματολογίας-Αισθητικής – Εφαρμογών Laser

(4) Μοριακής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας

(5) Οπτικής Μετρολογίας – OpticalMet

(6) Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας

Το Τμήμα ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες εκπόνησης Διδακτορικής και Μεταδιδακτορικής έρευνας αλλά και τη συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πανεπιστήμια ή Επιστημονικά Ερευνητικά Ιδρύματα, στα γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του.

Επιπλέον, υπάρχει υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση, τη διάχυση των αποτελεσμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και της προσφοράς στην κοινωνία.

 


 

Δια Βίου Μάθηση

Στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. προσφέρονται και πιστοποιούνται εκπαιδευόμενοι όλων των φορέων – αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση, μετεκπαίδευση. Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αξιοποιεί τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ και τις άρτιες υποδομές των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων και διασφαλίζει τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, τα οποία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αποφοίτων για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων συμβάλλοντας στην προσωπική ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης τους στη σύγχρονη τεχνολογία. Τα προγράμματα του Τμήματος είναι:

 1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες.
 2. Επαλήθευση μεθόδων και έλεγχος ποιότητας στην κλινική χημεία.
 3. Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές.
 4. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη χρήση και την εφαρμογή Laser Αποτρίχωσης.
 5. Στατιστική Ανάλυση μέσω SPSS& Μεθοδολογία Ερευνητικής Εργασίας στις Επιστήμες Υγείας.
 6. Τεχνικές Εφαρμογής Λεμφικής Μάλαξης σε Υγιή Άτομα.
 7. Marketing Προϊόντων και Υπηρεσιών Κέντρων Αισθητικής – Εξυπηρέτηση Πελατών.
 8. Βασική Σπερματολογία
 9. Αιμοληψία – Επιπλοκές και Αντιπηκτικά

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.