Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 Μοριακή Βιολογία ΜΕΥ 6 6  
4021 Βιοασφάλεια ΜΕΥ 2 2 Καρκαλούσος Πέτρος, Φούντζουλα Χριστίνα
4031-4032 Ειδική Βιοχημεία ΜΕΥ 5 5 Τράπαλη Μαρία
4041 Γενετική του Ανθρώπου ΜΕΥ 4 4 Μπελούκας Απόστολος, Λουης Παπαγεωργιου
4051-4052 Γενικές Αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων ΜΕ 4 4 Καρκαλούσος Πέτρος
4061 Γενική Ιστολογία ΜΕΥ 3 5 Ανθούλη Φραγκίσκη
4071-4072 Λήψεις Βιολογικών Δειγμάτων – Φλεβοπαρακέντηση ΜΕ 2 4 Κριεμπάρδης Αναστάσιος