Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3053 Νοσολογία ΜΕΥ 3 3 Βενετίκου Μαρία
3064 Εισαγωγή στις Ακτινοβολίες ΜΕΥ 4 5  
3079-3080 Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση και Ακτινοθεραπεία ΜΕΥ 6 7 Οικονόμου Γεωργία