Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5221 Τομογραφική Απεικονιστική Ανατομική ΜΕ 2 3 Οικονόμου Γεωργία
5231-5232 Ακτινολογία ΙΙ ΜΕ 13 12 Λαβδάς Ελευθέριος
5241 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Τομογραφία – Ψηφιακή Απεικόνιση ΜΕΥ 4 4  
5251-5252 Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας ΜΕΥ 7 7 Παππάς Ευάγγελος
5311 Ακτινοβιολογία ΜΕ 2 3