Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας

Κωδικός Μαθήματος:

5251-5252

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

7


Καθηγητές Μαθήματος

Παππάς Ευάγγελος

Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας 5251 5252

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων που αφορούν τις διαδικασίες για την εφαρμογή των ποικίλων ακτινοθεραπευτικών πρακτικών. Δίδεται έμφαση στην ιδιαιτερότητα του ρόλου του Τεχνολόγου – Ακτινολόγου στην ακτινοθεραπευτική διαδικασία. Εμβάθυνση σε θέματα δοσιμετρίας και διασφάλισης ποιότητας κατά την ακτινοθεραπευτική πράξη.

Στόχοι του μαθήματος είναι :

  1. Κατανόηση των αρχών της Ακτινοθεραπεία καθώς και της δοσιμετρίας της Ακτινοθεραπείας με φωτόνια και ηλεκτρόνια και άλλα βαρέα ιόντα διαφόρων ενεργειών.
  2. Πλήρης παράθεση όλων των μεθόδων Ακτινοθεραπείας μέχρι σήμερα.
  3. Κατανόηση θεμάτων φυσικής και ακτινοπροστασίας που σχετίζονται με την ακτινοθεραπεία.
  4. Κατανόηση, πρακτική εφαρμογή και εξοικείωση των φοιτητών με τις γενικές αρχές Σχεδιασμού Θεραπείας στην Ακτινοθεραπεία. Έμφαση θα δωθεί στον Σχεδιασμό Βραχυ-Θεραπείας (Brachytherapy Treatment Planning).