Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 Αιματολογία Ι ΜΕ 8 8 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
5021-5022 Βακτηριολογία ΜΕΥ 7 7 Βογιατζάκη Χρυσάνθη
5031-5032 Ειδική Ιστολογία – Κυτταρολογία ΜΕ 7 8 Ανθούλη Φραγκίσκη
5041-5042 Κλινική Χημεία Ι ΜΕ 7 7 Καρκαλούσος Πέτρος, Τράπαλη Μαρία