OMEA Τμήματος

OMEA Τμήματος
Αρμοδιότητες: Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στο οικείο Τμήμα, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη του Τμήματος για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και μέσω αυτής στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

 

Μέλη ΟΜΕΑ
ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Καθηγήτρια
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής
ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής