Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Αιμοδοσία ΜΕ 5 6 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
7021 Κλινική Μικροβιολογία ΜΕ 3 3  
7031-7032 Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΜΕ 4 4 Βενετίκου Μαρία, Καρκαλούσος Πέτρος, Τράπαλη Μαρία
7041-7042 Μυκητολογία ΜΕ 4 4  
7051-7052 Παθολογική Ανατομική ΜΕ 5 6 Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη, Παπαναστασίου Αναστάσιος, Ντέσου Δέσποινα
7061-7062 Παρασιτολογία ΜΕ 6 7 Βογιατζάκη Χρυσάνθη