Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4211-4212 Στοιχεία Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Διαχείριση Εξεταζόμενων στα Τμήματα Ιατρικών Απεικονίσεων ΜΕ 4 5  
4221-4222 Ακτινολογία Ι ΜΕΥ 16 12 Λαβδάς Ελευθέριος
4231 Ακτινοφυσική Ακτινολογίας ΜΕ 4 5 Μπάκας Αθανάσιος, Νίνος Κωνσταντίνος
4241 Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία ΜΕΥ 3 4 Μπελούκας Απόστολος
4251 Βιοηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος ΜΕΥ 3 4