Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 Δερματοαισθητική ΙΙ ΜΕ 6 7 Κεφαλά Βασιλική
5021-5022 Δερματολογία ΙΙ – Αφροδισιολογία ΜΕ 5 5 Ράλλης Ευστάθιος
5031-5032 Δερματοκοσμητολογία ΙΙ ΜΕ 6 7 Παπαγεωργίου Σπύρος
5041 Ανεπιθύμητες Ενέργειες από Καλλυντικά – Τοξικολογία ΜΕΥ 3 4 Κίντζιου Ελένη
5051-5052 Ψιμυθίωση – Διορθωτική Ψιμυθίωση Διαρκείας ΜΕ 6 7 Κεφαλά Βασιλική