Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
8011 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 6 8  
8012 Ψυχολογία της Όρασης ΜΕΥ 3 4  
8013 Επικοινωνιακές Δεξιότητες ΜΓΥ 3 4  
8021 Κλινική Πρακτική Άσκηση ΜΕ 40 10  
8022 Μάρκετινγκ ΜΓΥ 3 4  
8023 Κοστολόγηση και Τιμολόγηση ΜΓΥ 3 4  
8024 Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο ΜΓΥ 2 2  
8031 Προβλήματα Όρασης σε Υπερήλικες ΜΕΥ 4 6 Κωνσταντακοπούλου Ευγενία
8041 Προεγχειρητικός Έλεγχος ΜΕΥ 4 6 Κωνσταντακοπούλου Ευγενία