Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3053 Νοσολογία ΜΕΥ 3 3 Βενετίκου Μαρία
3063 Βασικές Αρχές Δερματοκοσμητολογίας ΜΕΥ 4 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
3075-3076 Βασικές αρχές Δερματολογίας ΜΕΥ 6 7 Ράλλης Ευστάθιος