Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4521/2018 σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται και λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) με σκοπό να παρέχει εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν εάν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν,επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
https://research-ethics-comittee.uniwa.gr/