Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3051 Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος ΜΕΥ 3 3  
3061 Ιστολογία Στόματος και Οδοντικών Ιστών ΜΕΥ 4 5  
3071-3072 Εισαγωγή στα Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας ΜΕΥ 6 7 Βασίλειος Βέργος