Εισαγωγή στα Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος:

3071-3072

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7


Καθηγητές Μαθήματος

Βασίλειος Βέργος

3071 3072

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και νόμους που διέπουν τις ιδιότητες των υλικών που θα χρησιμοποιήσουν
Να γνωρίζουν τις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη
Να μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο υλικό για την ενδεδειγμένη μέθοδο
Να μπορούν να εφαρμόσουν σωστά τις διάφορες τεχνικές κατασκευής εργασιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών