Β' Εξάμηνο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
2051-2052 Φυσιολογία ΜΓΥ 6 8 Χανιώτης Δημήτριος, Χανιώτης Φραγκίσκος, Σοπίδου Βαρβάρα