ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38) «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο».

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας για την επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020-2021, να στείλουν συμπληρωμένη την κατωτέρω επισυναπτόμενη αίτηση από το ακαδημαϊκό τους e–mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: biomed.sciences@uniwa.gr από 28/07/2021 έως και 20/08/2021.

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.docx

Η αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί μόνο ως αρχείο μορφής .pdf και το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ

(π.χ.: ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ).

Εκ της Γραμματείας