Εκπροσώπηση των φοιτητών στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020