Μέτρα και οδηγίες λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΑΔΑ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τον περιορισμό της διάδοσής του

Μέτρα και οδηγίες λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΑΔΑ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τον περιορισμό της διάδοσής του

ΩΜΒΡ46Μ9ΞΗ ΑΧΔ Μέτρα και οδηγίες λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΑΔΑ λόγω κορωνοϊού