ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ_ΣΤΟ ΟΡΘΟΝ (ΑΔΑ 6Ο1Ψ46Μ9ΞΗ-ΔΨΨ).pdf

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ.docx

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N.1599 – ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ.docx