Προκήρυξη εκλογών ΕΤΕΠ στη συνέλευση του τμήματος και στον τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων