Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για το ΔΠΜΣ Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για το ΔΠΜΣ Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024


Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Μαιευτικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) προσκαλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή́ τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας» (ΦΕΚ 5542/τ΄Β/17-12-2020), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η εφαρμογή της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα. Ως βασικός σκοπός του προγράμματος τίθεται η παροχή των κατάλληλων εφοδίων στους κατόχους του Δ.Μ.Σ., ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν προηγμένες μεθόδους που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας.

Ειδικότερα, ο κάτοχος του Δ.Μ.Σ.:

 • Αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει σε ένα Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ως ειδικευμένο εργαστηριακό́ επιστημονικό́ προσωπικό́.
 • Γνωρίζει να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους βιοϊατρικής τεχνολογίας με στόχο την έρευνα, τη διάγνωση ή/και την πρόληψη της υπογονιμότητας στον άνθρωπο.

 

Η διάρκεια σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Στο πρώτο (α΄) και δεύτερο (β΄) εξάμηνο σπουδών διεξάγονται τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ στο τρίτο (γ΄) ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/ μεταπτυχιακή φοιτήτρια καλείται να επιλέξει μία από τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή
 • να εκπονήσει διπλωματική εργασία ή
 • να παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια που αφορούν στον τρόπο ζωής και στην υπογονιμότητα.

 

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ..

Τα μαθήματα του α΄ και του β΄ Εξαμήνου Σπουδών διεξάγονται Παρασκευή, ώρες 17:00-21:00, και Σάββατο, ώρες 11:00-15:00. Στο γ΄ Εξάμηνο διεξάγονται τα εξειδικευμένα σεμινάρια, ημέρα Παρασκευή και ώρες 17:00-21:00.

Τα μαθήματα υλοποιούνται σε αμφιθέατρα, θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής και αίθουσες διδασκαλίας του Πα.Δ.Α., διά ζώσης ή/και με ταυτόχρονη δυνατότητα διαδικτυακής σύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως μέσω πιστοποιημένων πλατφορμών (ενδεικτικά: MSTeams, moodle, Skype for business, Uniwa eclass platform κ.ά.).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS).

Τα ερευνητικά εργαστήρια που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι:

 1. Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας Διατροφής,
 2. Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία,
 3. Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς και
 4. Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε ένα εκ των θεσμοθετημένων ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων Ιδρυμάτων, νοσοκομείων ή/και ερευνητικών κέντρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

 

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ύστερα από διαδικασίες επιλογής, κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών της Ιατρικής Σχολής, των Σχολών Επιστημών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Θετικών, Βιολογικών Επιστημών, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και άλλων συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξήντα (60) φοιτητές.

Οι επιτυχόντες στο Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι αποδέκτες, με την εγγραφή τους και εφεξής, όλων των ευεργετημάτων τα οποία απορρέουν από τη φοιτητική ιδιότητα (σίτιση, φοιτητική ταυτότητα, άδεια εισόδου οχήματος στο χώρο στάθμευσης το Πα.Δ.Α., Ιδρυματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία file sender, πλατφόρμα ασύγχρονης (Moodle, eclass) και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (MSTeams) κ.α.), εκτός της παροχής δωρεάν συγγραμμάτων. Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ..

 

Τέλη Φοίτησης

Τα δίδακτρα και για τα τρία (3) Ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 3.500€.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

 1. Σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: πρώτη δόση 1.500€ με την εγγραφή, δεύτερη δόση 1.000€ με την έναρξη του Β’ εξαμήνου, τρίτη δόση 1.000€ με την έναρξη του Γ’ εξαμήνου.
 2. Σε δέκα (10) άτοκες δόσεις (350€) με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

 

Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4957/2022 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Για την επιλογή́ των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών συνεκτιμώνται:

 • Ο φάκελος υποψηφιότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά́ που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος (κατάλογος δικαιολογητικών) και
 • Η συνέντευξη του/της υποψήφιου/υποψηφίας ενώπιον της ειδικής αξιολογικής επιτροπής. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

Κατάλογος Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεων).
 3. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική́ βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί́ από́ ΑΕΙ του εξωτερικού́, πρέπει να συνοδεύονται από́ αναγνώριση ισοτιμίας).
 4. Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψήφιου/υποψηφίας.
 5. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δυο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λογούς για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ. και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά́ ενδιαφέροντά του/της και στην έως τώρα επαφή́ του/της με τα επιστημονικά́ αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική́ του/της εμπειρία πάνω σε αυτά́.
 6. Αποδεικτικό́ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
 7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 9. Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).

 


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από:

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024


Η υποβολή́ των αιτήσεων συμμέτοχης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μεσώ της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος, με ταυτόχρονη ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σύνδεσμος για την πλατφόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας»:

https://biofertil.uniwa.gr/ilektroniki-aitisi-ypovolis-ypopsifiotitas/

Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: biofertil@uniwa.gr ή biofertil.students@uniwa.gr και στα τηλεφώνα επικοινωνίας της γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.:

 • Αικατερίνη Χαλού: 210 5387428
 • Σοφία Μπεζαντέ: 210 5387455

Ιστοσελίδα Δ.Π.Μ.Σ.: https://biofertil.uniwa.gr/

 


Έναρξη μαθημάτων Παρασκευή 08 Μαρτίου 2024 και ώρα 17:00


 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Αναστάσιος Κριεμπάρδης
 Καθηγητής