Σημαντική ανακοίνωση διπλωματικών εργασιών – Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων

Σημαντική ανακοίνωση διπλωματικών εργασιών – Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων

ΌΣΟΙ εκ των φοιτητών επιλέξουν το μάθημα με κωδικό 8191ΙΕ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ), να δηλώσουν το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας, υποβάλλοντας αίτηση ανάληψης προς τον εισηγητή του θέματος (επιβλέπων) το αργότερο έως τις 26/03/2023. Ο επιβλέπων μπορεί να είναι καθηγητής μέλος ΔΕΠ ή καθηγητής με σύμβαση έργου του Πανεπιστημίου και όχι εκτός Πα.Δ.Α. 

Τις αιτήσεις με την υπογραφή του επιβλέποντα (υπάρχουν ήδη αναρτημένα θέματα διπλωματικών εργασιών σε κάθε θεσμοθετημένο εργαστήριο του τομέα Ιατρικών εργαστηρίων με ευθύνη των διευθυντών τους) θα τις αποστείλετε, αναφέροντας τον αριθμό μητρώου μαζί με το θέμα της διπλωματικής και την τριμελή επιτροπή στο e-mail της γραμματείας: optics@uniwa.gr (τηλ. 210 5385 620). Εν συνεχεία το σύνολο των εκκρεμούντων διπλωματικών θα εγκριθούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση του τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 26 Μαρτίου, ημέρα λήξης δήλωσης των διπλωματικών.

Σας υπενθυμίζουμε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 40 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας:

Άρθρο 40

Πτυχιακή και Διπλωματική Εργασία

1. Οι φοιτητές υποχρεούνται ή προαιρούνται σε εκπόνηση Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

2. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. εισηγείται στην αρχή του εξαμήνου αριθμό θεμάτων πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών που επιθυμεί να επιβλέψει, τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα και ανακοινώνονται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύνανται να αναλαμβάνουν την επίβλεψη πτυχιακών/διπλωματικών μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων φροντίζουν να ανακοινώνεται σε κάθε εξάμηνο επαρκής αριθμός θεμάτων, ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα επιλογής θέματος. Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, η οποία εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τον επιβλέποντα και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι ο επιβλέπων. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., ή μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή ερευνητές άλλων Τμημάτων ή Ερευνητικών Κέντρων ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το θέμα της προς εκπόνηση εργασίας.