ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38):

«Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. 

Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα.

Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο».

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου 2020-2021 να στείλουν συμπληρωμένη την κατωτέρω επισυναπτόμενη αίτηση από το ακαδημαϊκό τους e–mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: biomed.sciences@uniwa.gr

από 24/01/2022 έως και 02/02/2022.

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (download): ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.docx

Ο κάθε φοιτητής θα υποβάλλει μία (1) μόνο αίτηση αναφέροντας το μάθημα ή τα μαθήματα που επιθυμεί να βελτιώσει τη βαθμολογία του. Η αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί μόνο ως αρχείο μορφής .pdf και το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ

(π.χ.: ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ).

Εκ της Γραμματείας