Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες

Κωδικός Μαθήματος:

8151

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Νίνος Κωνσταντίνος

Περίγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
Να έχει εξοικειωθεί με τον σχεδιασμό και λειτουργία συστημάτων ανάλυσης ιατρικής εικόνας που χρησιμοποιούνται στην ιατρική (π.χ. συστήματα
ανάλυσης ιστοπαθολογικής εικόνας, ακτινολογικής εικόνας, βιολογικής εικόνας, αιματολογία, εικόνες μικροσκοπίου).
Να έχει γνώση των μεθοδολογιών μαθηματικής ποσοτικοποίησης των ιδιοτήτων υφής, παρυφής, και άλλων ιδιοτήτων της εικόνας (π.χ. ομοιογένεια – ανομοιογένεια υφής).
Να έχει γνώση των μεθόδων ταξινόμησης σε κατηγορίες (π.χ. καλοήθεια – κακοήθεια) των εικόνων με βάση τις ποσοτικοποιημένες ιδιότητες της ιατρικής εικόνας (χαρακτηριστικά υφής – features 1ης τάξης, 2ης τάξης κλπ.).
Να έχει γνώση των μεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας των συστημάτων ανάλυσης ιατρικής εικόνας (Leave one out method – Exhaustive search).

Σκοπός του μαθήματος: Η ανάλυση των ιατρικών εικόνων είναι σημαντική στην εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών, στην περιγραφή και ταξινόμησή τους με τον υπολογιστή. Η ανάλυση εικόνας διακρίνεται από τους άλλους τύπους μεθόδων επεξεργασίας εικόνας, όπως η αποκατάσταση και ποιοτική βελτιστοποίησή της, δεδομένου ότι η τελική έκβαση είναι συνήθως αριθμητική αντί εικονική. Κατά συνέπεια, η ανάλυση εικόνας δεν ασχολείται με τη βελτίωση της ποιότητας των εικόνων. Ασχολείται με τη διάγνωση, με παρόμοιο τρόπο που ο παθολόγος εξετάζει μια εικόνα: Ο Η/Υ εξετάζει την εικόνα, ανιχνεύει και ποσοτικοποιεί χαρακτηριστικά και ιδιότητες της εικόνας και προτείνει πιθανή διάγνωση (π.χ. καλοήθεια – κακοήθεια). Ένα ιατρικό σύστημα ανάλυσης εικόνας περιλαμβάνει: Παραγωγή χαρακτηριστικών που ποσοτικοποιούν ιδιότητες της ιατρικής εικόνας, σχεδίαση του συστήματος με μεθόδους ταξινόμησης και αξιολόγησης της αξιοπιστίας του συστήματος.
Στόχος του μαθήματος
Να μπορεί να διαμορφώνει ο φοιτητής με μαθηματική προσέγγιση την δομή των συστημάτων ανάλυσης εικόνας, που χρησιμοποιούνται στην ιατρική.