Αρχές Μάρκετινγκ

Κωδικός Μαθήματος:

4052

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

4052

Περίγραμμα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες του μάρκετινγκ που αποτελεί βασική λειτουργία της διοικητικής δομής μιας επιχείρησης και συμβάλει αποφασιστικά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης στο σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον.
Η στόχευση του συγκεκριμένου μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει μια συνολική αντίληψη των διαδικασιών, μεθοδολογιών και τεχνικών του μάρκετινγκ, όπως ο ρόλος του μάρκετινγκ στο στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης και ο στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ, η έρευνα μάρκετινγκ, η συμπεριφορά του καταναλωτή και του αγοραστή, τμηματοποίηση-στοχοθέτηση-τοποθέτηση, αποφάσεις που αφορούν το προϊόν, την τιμολόγηση, τη διανομή και την προώθηση, και αναφορά σε ειδικά πεδία του μάρκετινγκ όπως βιομηχανικό μάρκετινγκ, μάρκετινγκ υπηρεσιών, τραπεζικό μάρκετινγκ, διεθνές μάρκετινγκ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει:
1. Να εξηγεί τις βασικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και να περιγράφει πως αυτές ενσωματώνονται μέσα στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης
2. Να αναγνωρίζει να βασικά στοιχεία της στρατηγικής μάρκετινγκ
3. Να διακρίνει και να εξηγεί τις διαφορετικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές αγορές
4. Να αναγνωρίζει τα στοιχεία του περιβάλλοντος του μάρκετινγκ και να εξηγεί τον τρόπο λήψης αποφάσεων
5. Να επεξηγεί τις διαστάσεις του μίγματος μάρκετινγκ και να αναλύει το ρόλο που διαδραματίζουν στο σχεδιασμό μάρκετινγκ με στόχο τον έλεγχο της ζήτησης
6. Να επιδεικνύει ότι κατανοεί την όλη διαδικασία του μάρκετινγκ σε συνάρτηση με τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν και να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα
7. να αναλύει και να αξιολογεί ένα σχέδιο μάρκετινγκ υφιστάμενου προϊόντος ή υπηρεσίας και να οργανώνει και να πραγματοποιεί μια έρευνα αγοράς, και να παρουσιάζει τα ευρήματά του γραπτώς και προφορικώς, μέσα από τη συμμετοχή και τη συνεργασία με συμφοιτητές του σε ολιγομελής ομάδες.