Ασφάλεια Laser

Κωδικός Μαθήματος:

8041

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

8041

Περίγραμμα

Το μάθημα αποβλέπει: α) στη παροχή βασικών θεωρητικών γνώσεων σε θέματα που άπτονται των βιολογικών επιδράσεων σύμφωνων και συμβατικών πηγών οπτικής ακτινοβολίας, με έμφαση στα συστήματα Laser, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ιατρική/αισθητική πράξη. β) στη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετί ονται με βασικές αρχές προστασίας και τήρηση κανόνων ασφάλειας στο χώρο χρήσης συστημάτων Laser. γ) στην εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με απλές μετρήσεις παραμέτρων ακτινοβολίας Laser, επεξεργασία ποσοτικών μεγεθών που χαρακτηρί ουν τις ακτινοβολίες και εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται μ’ αυτές, τήρηση καθιερωμένων κανόνων και πρωτοκόλλων προστασίας στο χώρο εργασίας.