Γήρανση – Μακροζωία

Κωδικός Μαθήματος:

8021

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Χανιώτης Φραγκίσκος

8021

Περίγραμμα

Το μάθημα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν το βιολογικό υπόστρωμα της γήρανσης & της μακρο ωίας αλλά και την προστασία της τρίτης ηλικίας. Εξετάζονται οι παράμετροι και οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης ενός ατομικού, οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος που διασφαλίζει συνθήκες ενεργού και υγιούς γήρανσης.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών και παραμέτρων της γήρανσης, η αναγνώριση της πορείας της φυσιολογικής γήρανσης, η ευζωία και μακροζωία, η εμφάνιση γηριατρικών συνδρόμων με τα συνοδά νοσηρά συμπτώματα καθώς και ο τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισής τους. Το μάθημα έχει ως στόχο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες και το ρόλο του στην διαμόρφωση ενός υγιούς περιβάλλοντος και τρόπου ζωής γήρανσης και μακροζωίας, στην προστασία και υποστήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας με έμφαση στην αυτοφροντίδα, στη διατήρηση της ανεξαρτησίας, στον εθελοντισμό, στην υιοθέτηση δραστηριοτήτων και συμπεριφορών που βοηθούν τα άτομα να παραμείνουν σωματικά και ψυχικά υγιή, στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του οικογενειακού περιβάλλοντος, στην ενημέρωση και διασύνδεσή τους με τις διαθέσιμες –θεσμικές ή άτυπες- υπηρεσίες στήριξης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Έχει κατανοήσει τους παράγοντες κινδύνου, τις βιολογικές και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους στην γήρανση και τη μακροζωϊα.
Έχει γνώση των ζητημάτων υγείας που προκύπτουν κατά την περίοδο της τρίτης ηλικίας.
Είναι σε θέση να εκτιμήσει τα ζητήματα υγείας και πρόνοιας των ατόμων τρίτης ηλικίας και αξιολογώντας τα, είναι σε θέση να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει κατάλληλες παρεμβάσεις με στόχο την προστασία της τρίτης ηλικίας.

Χρησιμοποιεί εργαλεία και μεθόδους της εκτίμησης των αναγκών υγείας και πρόνοιας.
Είναι σε θέση να λειτουργήσει αυτόνομα ή/και σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην Τρίτη ηλικία.
Είναι ικανός να παρέχει συμβουλευτική και αγωγή υγείας σε ητήματα υγείας που απασχολούν αυτήν την ηλικιακή ομάδα με απώτερο σκοπό την υγιή και ενεργό γήρανση.
Είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε όλο