Οργάνωση Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος:

8061

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

Προμπονάς Αντώνιος

8061

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζουν τα στάδια της μεθοδολογίας στην ερευνητική διαδικασία
  • Θα έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, για την ανάλυση των δεδομέων της έρευνας και τη χρήση ειδικών λογισμικών στατιστικής αξιολόγησης.
  • Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης μίας ερευνητικής εργασίας αλλά και της πτυχαικής εργασίας η οποία είναι μία εξολοκλήρου βιβλιογραφική εργασία (ανασκόπηση).
  • Θα έχουν γνωρίσει την μεθοδολγία που ακολουθείται διεθνώς τόσο για της μελέτη των βιουλικών όσο και για την μηχανική συμπεριφορά των οδοντοπροσθετικών εργασιών.  Ειδικότερα εξοικιώνονται με την εργαστηριακή διαδικασία της μηχανικής καταπόνσης γεωμετρικών δοκιμίων αλλά και με τις μεθόδους που ακολουθεί η πειραματική ανάλυση των τάσεων (experimentalstressanalysis)  όπως η φωτοελαστικότητα, τα ηλκετρομηκυνσιόμετρα, η μεθοδολογία των πεπερασμένων στοιχείων (finitestressanalysis) και οι ψαθυρές επικαλύψεις.