Τοξικολογία

Κωδικός Μαθήματος:

8181

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Τράπαλη Μαρία

Περίγραμμα

Ο φοιτητής, μετά το τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να:
γνωρίζει τις βασικές αρχές τοξικοκινητικής, τοξικοδυναμικής, κλινικής τοξικολογίας και αναλυτικής τοξικολογίας.
κατανοεί τις δράσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων που δύνανται να αποτελέσουν κίνδυνο για τα φυτά, τα ώα και τον άνθρωπο.
Γνωρίζει την τοξικότητα ουσιών, μετάλλων και φαρμάκων και τους τρόπους αντιμετώπισης των δηλητηριάσεων.