Βιοτεχνολογία στην Κοσμητολογία

Κωδικός Μαθήματος:

6051

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


6051

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι:
Nα γνωρίσουν οι φοιτητές τις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Κοσμητολογία και τα προϊόντα δερματικής εφαρμογής και τις διεργασίες παραγωγής και ανάκτησης βιοτεχνολογικών προϊόντων.
Στόχος του μαθήματος είναι:
Η ενημέρωση της εξέλιξης και εφαρμογής προχωρημένων τεχνολογιών και η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών για τη λήψη και τη μελέτη βιοδραστικών ενώσεων και πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για διάφορες κατηγορίες προϊόντων στη σύγχρονη βιομηχανία καλλυντικών.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Βιοτεχνολογίας.
Να γνωρίζουν τα υποστρώματα της Βιοτεχνολογίας και των ανανεώσιμων πηγών για την παραγωγή χημικών ουσιών.
Να κατανοήσουν τις διεργασίες παραγωγής και ανάκτησης πρώτων υλών και βιοδραστικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στην Κοσμητολογία και στα προϊόντα δερματικής εφαρμογής.
Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα πιθανά μειονεκτήματα της απόκτησης βιοδραστικών ουσιών αι πρώτων υλών με βιοτεχνολογικές μεθόδους.