Υγιεινή και Επιδημιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

8071

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC152/

Καθηγητές Μαθήματος

8071 

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι: η εκπαίδευση των φοιτητών επί των βασικών αρχών Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας ώστε να είναι σε θέση να πραγματεύονται θέματα ιατρικής πρόληψης και προαγωγής υγείας και να μπορούν να χειρί ονται ητήματα Δημόσιας Υγείας.
Στόχος είναι η εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων της Υγιεινης και Επιδημιολογίας και να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές αρχές συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων καθώς και το σχεδιασμό ερευνών-μελετών.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά το τέλος των μαθημάτων ο φοιτητής έχει:
εμπεδώσει τα γνωστικά αντικείμενα Υγιεινής.
κατανοήσει τις βασικές έννοιες περιγραφικής επιδημιολογίας.
μάθει τις γενικές αρχές προληπτικής Ιατρικής.
κατανοήσει τι είναι και πως εφαρμόζεται στην πράξη η Ιατρική βασισμένη σε τεκμήρια.
εξοικειωθεί με κάποια βασικά προγνωστικά συστήματα.
γνωρίσει και να κατανοήσει τις βασικές αρχές συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων.
εξοικειωθεί με το σχεδιασμό ερευνών-μελετών, ερωτηματολόγια, βιολογικούς δείκτες, μεθόδους επαγρύπνησης.