Χατζηχρήστου Ελένη

Πτυχιoύχoς Iατρικής Σχoλής Παvεπιστημίoυ Αθηvώv, 1974 – 1980 και Διδάκτωρ Iατρικής σχoλής Παvεπιστημίoυ Αθηvώv 1993. Λήψη ειδικότητας Παθολογίας 1986 και ειδικότητας Παθολογικής-Ογκολογίας 1998. Μετεκπαίδευση από τον Νoέμβριo 1986 έως τον Ioύvιo 1988 στηv Κλιvική Ογκoλoγία στο Λovδίvo – στο UNIVERCITY COLLEGE HOSPITAL (Prof. R.L. Souhami), και στο ROYAL MARSDEN HOSPITAL, (Prof. Eve Wiltshaw). Επαγγελματική προϋπηρεσία: 1981-1982 υποχρεωτική υπηρεσία ως αγροτική ιατρός στο Προάστιο Καρδίτσας και τον Ελαιώνα Βοιωτίας. 1982-1986: Ως ειδικευόμενη στηv Παθoλογία: εργάσθηκε στο Δ.Θ.I.Π. “ΜΕΤΑΞΑ”, στο Αvτικαρκιvικό Νoσ. “Αγιoι Αvάργυρoι” και στο Νoσ. Νoσημάτωv Θώρακoς “Σωτηρία “. Μετά την λήψη ειδικότητος Παθολογίας έχει εργαστεί: 1) Νoσoκoμείo “ΑγιoςΣάββας” από 1988 εως το 1998: στην Β Παθολογική κλινική και στην μovάδα Μεταμόσχευσης Μυελού οστών (διευθ. Α.Εφραιμιδου). 2) στο θεραπ. Μετροπόλιταν από το 2002 έως σήμερα  επιστημονικη συνεργάτης στην Α και Γ Ογκολογική κλινική. Διδακτική προϋπηρεσία: εξελέγη τον Μάιο 1998 Καθηγήτρια ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γενικού Τμήματος ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Υ.Π και διδάσκει, από 1998 έως 2013 το μάθημα της Παθολογίας και της Φαρμακολογίας στα τμήματα της ΣΕΥΠ Α Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ. Εντάχθηκε στο τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας από το 2013 -2018 ως Καθηγήτρια Παθολογίας μετά την κατάργηση του Γενικού τμήματος,/ Από τον Μαρτιο 2018 με την δημιουργία του ΠΑ.Δ.Α. είναι Καθηγήτρια Παθολογίας ΠΑ.Δ.Α., (μετά νέα κρίση ) και διδάσκει στο τμήμα Βιοϊατρικών επιστημών, ενταγμένη στην κατεύθυνσ  Οπτικής και Οπτικομετρίας. Δίδαξε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Παν. Πειραιά –Διοίκηση μονάδων υγείας για 12 έτη από το 2004 έως το 2017, το μάθημα Α εξαμήνου, «Νοσήματα του ανθρώπου» σε συνεργασία με άλλους καθηγητές. Επίσης έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας ΑΤΕΙ και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Νοσηλευτικής ΠΑΔΑ. Έχει συγγράψει μαζί με τον ομ. καθ Κ. Τσόχα το βιβλίο ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ εκδ. 2005 «Λύχνος» και 2013 εκδ. «Σιώκης» και το κεφάλαιο ‘’Γεvvητικό Σύστημα Θήλεως‘’ στο βιβλίo τoυ καθ. Ιατρικης ΕΚΠΑ Μ. I. Χατζηγιαvvάκη: Θεραπεία Νεoπλασμάτωv (Λευχαιμίες, Λεμφώματα, Συμπαγείς Ογκoι). Έχει ερευνητική δραστηριότητα με συμμετοχή, σε κλινικές μελέτες που αφορούν αντιμετώπιση νεοπλασμάτων. Διαθέτει δημοσιεύσεις στην αγγλική γλώσσα σε ογκολογικά περιοδικά με συστημα κριτών (PubMed), δέκα στην ελληνική γλώσσα και έχει 100 ετεροαναφορές (citation)στην διεθνή βιβλιογραφία μέχρι το 2018. Διοικητική προϋπηρεσία: Έχει διατελέσει από το 2010- 2015 , μέλος Δ.Σ. του Δ.ΟΑ.Τ.Α.Π. και έχει διατελέσει μέλος της τριμελούς Επιτροπής Σπουδών 2006 -2010  του Α-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ για την αναθεώρηση των Προγραμμάτων  Σπουδών όλων των Τμημάτων του Α-ΤΕΙ Αθήνας.