Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες με Εφαρμογή στην Ακτινολογία

Κωδικός Μαθήματος:

6291

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Νίνος Κωνσταντίνος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Περίγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να έχει εξοικειωθεί με τον σχεδιασμό και λειτουργία των συστημάτων ανάλυσης ιατρικής εικόνας που χρησιμοποιούνται στην Ακτινολογία.
Να έχει γνώση των μεθοδολογιών μαθηματικής ποσοτικοποίησης των ιδιοτήτων υφής, παρυφής, και άλλων ιδιοτήτων της εικόνας (π.χ. ομοιογένεια – ανομοιογένεια υφής σε εικόνες υπερηχογράφου).
Να έχει γνώση των μεθόδων ταξινόμησης σε κατηγορίες (π.χ. καλοήθεια – κακοήθεια) των εικόνων με βάση τις ποσοτικοποιημένες ιδιότητες της ψηφιακής ακτινολογικής εικόνας.
Να έχει γνώση των μεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας των συστημάτων ανάλυσης ιατρικής εικόνας στην Ακτινολογία.

Σκοπός του μαθήματος: Η ανάλυση με υπολογιστή των ψηφιακών ιατρικών εικόνων που προκύπτουν από τα σύγχρονα ακτινολογικά συστήματα (π.χ. εικόνες Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου), είναι σημαντική: (α) για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που απεικονιστικά διαφοροποιούν φυσιολογικό/παθολογικό ή παθολογικό/παθολογικό ιστό και (β) για την ταξινόμηση απεικονιζόμενης υφής σε κατηγορίες όπως φυσιολογική ή παθολογική. Η ανάλυση εικόνας διακρίνεται από τους άλλους τύπους μεθόδων επεξεργασίας εικόνας, όπως η αποκατάσταση και ποιοτική βελτιστοποίησή της, δεδομένου ότι η τελική έκβαση είναι συνήθως αριθμητική αντί εικονική. Κατά συνέπεια, η ανάλυση εικόνας δεν ασχολείται με τη βελτίωση της ποιότητας των εικόνων. Ασχολείται με τη διάγνωση, με παρόμοιο τρόπο που ο παθολόγος εξετάζει μια εικόνα: Ο Η/Υ εξετάζει την εικόνα, ανιχνεύει και ποσοτικοποιεί χαρακτηριστικά και ιδιότητες της εικόνας και προτείνει πιθανή διάγνωση (καλοήθεια – κακοήθεια). Ένα ιατρικό σύστημα ανάλυσης εικόνας περιλαμβάνει: Παραγωγή χαρακτηριστικών που ποσοτικοποιούν ιδιότητες της ιατρικής εικόνας, σχεδίαση του συστήματος με μεθόδους ταξινόμησης και αξιολόγησης της αξιοπιστίας του συστήματος.

Στόχος του μαθήματος

Να μπορεί να διαμορφώνει ο φοιτητής με μαθηματική προσέγγιση τη δομή των συστημάτων ανάλυσης ακτινολογικής εικόνας, που χρησιμοποιούνται.