Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργάνωση Εργαστηρίου

Κωδικός Μαθήματος:

4051

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

4051

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα, ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
Να κατανοούν την έννοια της οργάνωσης και της διοίκησης και να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητά τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Να κατανοούν την έννοια και τη λειτουργία του προγραμματισμού της επιχειρηματικής δράσης και τη διαδικασία της επιλογής τόπου εγκατάστασης
Να γνωρίζουν πώς πρέπει να οργανώνεται και να εξοπλίζεται ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο
Να κατανοούν τη λειτουργία του προϋπολογισμού των λειτουργικών δαπανών και της λογιστικής
Να κατανοούν τη λειτουργία της εποπτείας του προσωπικού και της ύπαρξης σωστών διαπροσωπικών σχέσεων και, όλα αυτά, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμα.