Ντέμσια Σοφία

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφια Διδάκτορας

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Διερεύνηση αλληλεπίδρασης διατροφο-γενετικών βιοδεικτών και κοινωνικο-συναισθηματικών παραμέτρων με την ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητών

Επιβλέπων: Φραγκίσκος Χανιώτης

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Ευσταθία Παπαγεωργίου, Δημήτριος Χανιώτης, Φραγκίσκος Χανιώτης

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης: 9/11.06.2019

________________________________________________________________________________

Title: 

Supervisor: Chaniotis Fragiskos

Advisory Committee Members: Papageorgiou Efstathia, Chaniotis Dimitrios, Chaniotis Fragiskos

Subject approval: 9/11.06.2019